Vpis podatkov v kataster stavb

Zbiranje podatkov, potrebnih za prijavo vpisa registrskih podatkov v kataster stavbOznaka storitve po ceniku: L

Storitev zakonsko določena: DA – (50.člen, 1.odstavek, 7.alineja SZ)

Ocena pogostosti opravljanja storitve: na začetku in ob vsaki spremembi lastništva

Razvrščenost v skupino opravil upravnika: pravno – premoženjska opravila

OPIS STORITVE

Podatki o stavbah in stanovanjih se vodijo v katastru stavb in registru stanovanj. Podatki o najemnih pogodbah in upravnikih se vodijo v posebnih registrih. Kataster stavb in registri so javni. Kataster stavb in centralni register stanovanj vodi Geodetska uprava Republike Slovenije v skladu z določili zakona, ki ureja evidentiranje nepremičnin.

Upravnik ima poleg pooblastil, določenih s SPZ, še naslednje pooblastilo in sicer zbira podatke, potrebne za prijavo vpisa registrskih podatkov v kataster stavb. V te namene ob prevzemu v upravljanje večstanovanjske stavbe upravnik vzpostavi in nato vodi evidenco o podatkih stanovanjskih enot posamezne večstanovanjske stavbe in sicer:

  • osnovne podatke etažnih lastnikov (ime in priimek, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka),
  • podatke o stanovanju ter drugih pripadajočih delov (št. stanovanja, kvadratura, lokacija stanovanja – nadstropje, navedba pripadajočih delov – parkirna mesto,…itd),
  • datum in navedba listine na podlagi katere je bila pridobljena lastninska pravica na stanovanju in pripadajočih delih.

Za vzpostavitev zgoraj navedene evidence potrebuje pogodbo o medsebojnih razmerij, etažni načrt ter podatke o listini na podlagi katere je posamezni lastnik pridobil lastninsko pravico kot vso drugo obstoječo dokumentacijo glede večstanovanjske stavbe. Etažni lastniki morajo upravniku ali drugim etažnim lastnikom posredovati podatke in omogočiti vpogled v vse listine, ki so potrebne za upravljanje skupnih delov.

Etažni lastniki morajo upravnika obvestiti o spremembi lastninske pravice in mu predložiti tudi kopijo dokumenta, iz katerega so razvidni vsi podatki o spremembi lastništva in o novem lastniku, upravnik pa mora o tem obvestiti geodetsko upravo. Evidenco upravnik sproti ažurira glede na nastale spremembe. (sprememba lastninske pravice na stanovanju,…). Podlaga za evidentiranje sprememb je ustrezna listina, dokument (pogodba o prodaji stanovanjske enote,…ipd)

Dodaj odgovor